Shopping Cart

Politică de confidențialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Societatea Mesta Marmură şi Travertin S.R.L.

Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN S.R.L., societate cu personalitate juridică română, având sediul în Constanța, Bulevardul Aurel Vlaicu 125, jud. Constanţa, înregistrată la Registrul Comerțului Constanţa sub J13/1677/2009 şi CUI RO25793718 prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite operațiuni desfășurate de către aceasta şi despre drepturile pe care le aveţi în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 2016/679 (”Regulamentul”/”GDPR”) şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.

În acestă Notă de informare, vom detalia modul în care gestionăm informațiile personale furnizate de către dumneavoastră Societăţii MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN S.R.L., garantând că acestea sunt tratate cu responsabilitate și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private.
Dacă aveți vreun comentariu, sugestie sau întrebare cu privire la orice informație din acestă Notă de informare sau cu privire la alte aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe care o realizăm, aveţi posibilitatea să ne contactați.

Datele de contact ale Societăţii MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN S.R.L
Adresa sediului: Constanța, Bulevardul Aurel Vlaicu 125, jud. Constanţa
Adresa de email: comenzi@stoneoutlet.ro
Telefon: 0728.800.400

Datele de contact ale Responsabilului cu protecţia datelor:
Adresă de email: gdpr@stoneoultet.ro
Telefon: 0735.828.282

Scopul pentru care prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal

În conformitate cu legislaţia (Regulamentul 2016/679 UE şi Directiva 2016/680 CE) în vigoare, Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucate în conformitate cu legislația aplicabilă privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, incluzând, fără a se limita la prevederile GDPR și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR, prin intermediul serviciilor/departamentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicate, pentru derularea următoarelor activităţi:
• Încheierea contractelor de furnizare de bunuri, servicii, precum şi alte contracte necesare desfăşurării activităţii
• Încheierea şi transmiterea ofertelor comerciale, facturare şi relaţii comerciale cu colaboratorii societăţii
• Formularea acţiunilor şi reprezentarea la instanţele de judecată
• Formularea punctelor de vedere la solicitarea persoanelor fizice
• Înregistrarea şi soluţionarea notificărilor, adreselor, precum şi a altor comunicări primite la sediul societăţii
• Pentru oferirea diferitelor informaţii
• Organizarea, derularea evenimentelor, campaniilor promoţionale
• Îndeplinirea obligaţiilor legale

În cazul în care nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale, Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL nu poate să efectueze demersurile legale pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră.

 

Temeiul legal pentru care prelucrăm datele dumneavostră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, conform prevederilor GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL va solicita consimţământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile GDPR.

Legile care guvernează activităţile din cadrul Societăţii Mesta Marmură şi Travertin SRL sunt:
• Regulamentul 2016/679 UE
• Directiva 2016/680 CE
• Legea 190/ 2018
• Legea 50/ 1991 actualizată
• Codul fiscal (actualizat)
• Codul muncii
• Codul civil
• Codul de procedură civilă

 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și stocăm

Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL colectează şi solicită numai datele personale necesare în scopurile menţionate.

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor sunt următoarele:
• Pentru încheierea contractelor prind furnizarea bunurilor, serviciilor, precum şi alte contracte necesare desfăşurării activităţii comerciale a societăţii:
Nume, prenume, detalii de contact, (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa poştală), numărul de înmatriculare al maşinii, adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar;
• Încheierea şi transmiterea ofertelor comerciale, facturare şi relaţii comerciale cu clienţii/ furnizorii societăţii
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa postală)
• Formularea acţiunilor şi reprezentarea la instanţele de judecată
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa de domiciliu/ reşedinţă), semnătura, serie şi număr BI/CI, CNP
• Redactarea punctelor de vedere la solicitarea persoanelor fizice
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa postală)
• Înregistrarea şi soluţionarea notificărilor, adreselor, precum şi a altor comunicări primite la sediul societăţii
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa postală)
• Pentru oferirea diferitelor informaţii
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa postală)
• Organizarea, derularea evenimentelor, campaniilor promoţionale
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa postală)
• Îndeplinirea obligaţiilor legale
Nume, prenume, detalii de contact (număr de telefon personal/serviciu/ numărul de telefon fix, numărul de fax, adresă de e-mail, adresa postală)

Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL îşi rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciilor/departamentelor sale, strict în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la terţi (cum ar fi alte instituţii ori entităţi care se adresează Societăţii MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obţinute de la terţe persoane juridice, acestea din urmă au obligaţia de a vă furniza informaţiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Societatea MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
• Instituţiilor publice
• Instanţelor de judecată în vederea înaintărilor acţiunilor şi reprezentării în instanţă
• În cadrul activităţii de organizare, derularea evenimentelor, campaniilor promoţionale ale operatorului
• Partenerilor, terțelor persoane sau entităților care sprijină Societatea în desfășurarea activității sale

Dezvăluirea datelor către terţi se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizaţi anterior, precum şi pentru alte categorii de destinatari atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

 

Perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe întreaga perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru desfăşurarea activităţilor societăţii MESTA MARMURĂ ŞI TRAVERTIN SRL.

Dacă nu există nicio cerință legală, datele dumneavoastră vor fi stocate doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea acestora în scopurile menționate mai sus, ulterior, acestea urmând a fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului şi modul de exercitare al acestora

Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR), persoanele vizate au următoarele drepturi:
 Dreptul de acces la date: Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră.

 •  Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte. Totodată, aveţi dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Societate a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete (Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporţionate).
 •  Dreptul la ștergerea datelor: Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 •  Dreptul la restricționarea prelucrării: În măsura în care contestaţi exactitatea datelor, pe o perioadă în care ne permiteţi verificarea corectitudinii datelor; vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră; prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 •  Dreptul la opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal: În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 •  Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 •  Dreptul la retragerea consimţământului: În situaţiile în care prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul 1-lit. (a) “persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alin. 2 lit. (a) “persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicţia prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate” din GDPR, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteţi modifica sau elimina consimţământul în orice moment şi vom acţiona imediat în consecinţă, cu excepţia cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim.
 •  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre această Notă de informare, vă rugăm să ne contactați la adresa societăţii: Bld. Aurel Vlaicu, nr. 125, jud. Constanţa, sau la adresa de e-mail: gdpr@stoneoutlet.ro


Societatea Mesta Marmură şi Travertin S.R.L. doreşte să soluţioneze orice incidente intervenite privind protecţia datelor personale cu prioritate în mod amiabil.

În cazul în care drepturile dumneavoastră prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal sunt încalcate de către Mesta Marmură şi Travertin S.R.L., iar incidentul respectiv nu este solutionat amiabil în termen de 30 de zile de la data sesizarii, la solicitarea dumneavoastră, puteţi depune o plângere la Autoritatea de Naƫională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în vederea solutionarii acestuia.

Semnificaţia unor termeni folosiţi în cuprinsul acestei Note de informare

 •  „Date cu caracter personal” înseamnă ORICE INFORMAȚII privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 •  „Prelucrare” înseamnă ORICE OPERAȚIUNE sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 •  „Operator” (in engleza “CONTROLLER”) înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 •  „Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 •  „Autoritate de supraveghere” înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru. În România autoritatea de supraveghere in domeniu protectiei datelor este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În România, autoritatea de supraveghere in domeniu protectiei datelor este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti; www.dataprotection.ro

Modificările ulterioare ale acestei Note de informare

În scopul îmbunătățirii Politicii noastre de confidențialitate și pentru a oferi informații cât mai clare pentru clienții noștri, potențialii clienți și toate persoanele care vizitează site-ul nostru, şi cu care Societatea Mesta Marmură şi Travertin S.R.L. desfăşoară relaţii comerciale, vă informăm că ne rezervăm dreptul de a revizui această Notă de informare.

Această Nota de informare este publică începând cu 25 Mai 2018, se aplică inclusiv websiteului nostru şi a fost actualizată la data de 20.05.2024.

Livrare în România

Livrare în maxim 3 zile lucrătoare

Modele din care să alegi

Oferim o gamă diversificată de produse

Preț de producător

Calitate premium la preț de producător

Fabrică top-notch

Realizam piese la dimensiuni personalizate.

Toate prețurile afișate includ TVA.

Close Popup

Folosim cookie-uri pentru analiza traficului pe pagini și produse și menținerea setărilor pentru fiecare cont creat pe site (ex: Funcția "Ține-mă minte" sau setări legate de GDPR).

Close Popup
Salvat!
Setări confidențialitate


Necesare
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • wp_woocommerce_session_{hash}
 • PHPSESSID
 • __cfduid

Refuz toate
Save
Accept toate